Teenused

TEENUSED

Kursused neile, kes soovivad B-kategooria juhiluba soetada.

Ope toimub vastavalt B-kategooria soidukijuhtide riiklikule koolitusprogrammile.

B-kategooria esmaope jaguneb alg- ja loppastme koolituseks.

 

B-kategooria autojuhtide kursused (soiduauto)

B-kategooria algastme koolitus (kestab vahemalt 6 nadalat)

Algastme kursuse raames on opilasel kohustuslik labida teooriakursus mahus 27 tundi (45 min) ja 22 kohustuslikku soidutundi (45 min), millest uks on kooli soidueksam, uks pimeda aja soidutund ja uks libedasoidu tund. Lisaks tuleb algastmes labida esmaabikoolitus.

Teooriatunnid toimuvad Teile mugaval ajal: hommikuti, ohtuti ja nadalavahetusteti.

Vajadusel voib opilane votta lisatunde, et valtida omandatud soiduoskuste ununemist.

 

Juhi esmaoppe algastme libedasoidu riskivaltimise koolitus (autokooli opilastele) – (lisatasu eest) :

Oludele vastava soidukiiruse ja ohutu piki- ja kulgvahe valikuks peab opilane teadma kui kiiresti on ta voimeline soiduki peatama. Koolituse kaigus naitlikustatakse pidurdusteekonna soltuvust teekatte isearasuskiirusest. Soidutunnis harjutatakse akkpidurdamist erinevalt soidukiiruselt erineval teekattel. Harjutused viiakse labi libedasoidu oppevaljakul.

– teooriaope – 2 tundi (2 х 45 мин.)

– Oppesoit – 1 tund (1 х 45 мин.)

 

Juhi esmaoppe algastme pimeda aja koolitus – (lisatasu eest) :

B- kategooria mootorsoiduki juhtimisoiguse saamiseks tuleb juhilubade omandamiseks labida ka pimedasoidu koolitus.

Pimedasoitu saab sooritada aastaringselt simulaatoril. Juhi pimedasoidu koolituse kava jaguneb uhele teooritunnile ja uhele soidutunnile. Pimeda aja koolituse labimise kohta teeb koolitaja sissekande koolituskursuse tunnistusele.

– praktikum – 1 tund (1 х 45 мин.)

– oppesoit – 1 tund (1 х 45 мин.)

 

Mootorsoidukijuhi esmaabi koolitus – (lisatasu eest) :

Iga algaja autojuht kohustatud labima esmaabikoolitus. Need kursused viiakse labi meie autokoolis. Kursuseid viivad labi kvalifitseeritud meedikud. Kes ei ole esmaabi koolitust labinud, ei paase MNT-s eksamitele. Kursuse voib labida meie autokoolis, koha peal on voimalik kontrollida oma tervist ja saada katte arstitoend.

 

Loppastme koolitus – libedasoit – (lisatasu eest) :

Loppastme koolituse peavad labima koik esmajuhilubade omanikud enne selle vahetamist juba paris juhiloa vastu.

Loppastmekoolituse oppetoo mahud:

– teooriaope – keskonda saastev,ohutu ja teisi liiklejaid arvestav motteviis. Kaitumine libedates teeoludes 3 tundi (3 x 45 мин.)

– libedasoidu riskivaltimise praktikum 1 tund (1 x 45 мин.)

– oppesoit – keskkonda saastva, riske valtiva ja teisi liiklejaid arvestava soiduviisi suvendamine 1 tund (1 x 45 мин.)

– libedasoidu riski valtimise harjutused 1 tund (1 x 45 мин.)

Loppastmekoolitust voib labide kohe parast esmase juhiloa saamisest

 

Lepingut sõlmima tulles kaasa:

– 1 värvifotot (3,5 X 4,5 cm)

– isikut tõendav dokument

– esimene sissemaks – 50 eur